Vår vision är att vara en hörnsten i ert förbättringsarbete

Medrave skapar information och möjlighet att mäta sin egen och verksamhetens produktion genom att sammanställa och visualisera journaldata. På så sätt kan du och dina medarbetare identifiera vilka områden ni behöver förbättra, prioritera bland alla idéer, planera förbättringen, sätta mål och sedan, sist men inte minst, successivt följa upp att ni närmar er ert angelägna mål.

Vilka är de övriga hörnstenarna?

  1. Ledarskap – Någon som driver på och säkerställer att alla är införstådda med den angelägna målsättningen.
  2. Evidens – Målet bör vara att nå ett mål som har stöd i medicinsk forskning, helt enkelt att göra rätt saker.
  3. Metod – Det finns etablerade metoder för hur man stegvis både arbetar och mäter hur man närmar sig målet. Ett exempel är genombrottsmetoden.

Alla hörnstenar har en stor betydelse för att nå fram till det man avser att åstadkomma. Saknar man en är det svårt att nå sina mål. Vi är väldigt stolta över att Medrave under åren utvecklats till en naturlig del av den svenska primärvårdens kvalitetsförbättringsarbete.

Vad är förbättringsarbete

Det finns olika metoder för att arbeta med föbättringsarbete
Man startar ett förbättringsarbete genom att definiera en målsättning.
Det finns risker att alla inte är så entusiastiska, man tappar tråden och faller tillbaka i gamla hjulspår. För att undvika fällorna är det viktigt att ett förbättringsprojekt står stadigt på alla fyra hörnstenar.

Hur går förbättringsarbete till?

Grunden i förbättringsarbetet är att arbeta systematiskt, vad fungerar och vad gör det inte, och successivt ändra planen tills det blir riktigt bra. Inledningsvis behöver man själv svara på 3 frågor:
- Vad är det vi vill åstadkomma?
- Hur vet vi om en förändring verkligen innebär är en förbättring? Syns det, går det att mäta?
- Vilka förändringar kan vi göra som resulterar i en förbättring? Lista alla förslag, välj ut ett antal processer att prioritera och fokusera på.

Därefter påbörjas en cykel som benämns PDSA, varje punkt har sin egen cykel.
P. PLAN – skapa en plan? Processbeskrivning, vem gör vad, när, hur?
D. DO - agera efter planen under en i förväg tidsbestämd period!
S. STUDY - följ upp, mäta och analysera resultatet.
A. ACT – Dra slutsatser, diskutera vad som gick bra och vad som inte fungerade. Föreslå förbättringar av planen och börja om på första punken.

En PDSA Cykel är ofta relativt kort, ca 2-20 veckor. Dessa steg utgör grunden för förbättringsarbetet. Med ett förbestämt tidsintervall går man tillbaka till de inledande tre frågorna, listar nya förslag och väljer ut nya prioriterade processer att arbeta med.

Benchmarking driver på förbättringsarbetet

Man kan inspireras och lära sig av andra verksamheter. Nationell benchmarking är därför ett mycket bra verktyg för att identifiera var man brister och var man kan lära av andra. Det utvecklas lust och energi att göra något åt det. Många vårdaktörer är villiga att dela med sig av vad just dom gör för att lyckas så bra. Finns det något vi kan lära oss? Kan det fungera hos oss?


Loading...